CINESUNTEM

Asociația Națională a Profesioniștilor din Geologie și Minerit - ANPGM (PRoGeoMin) este o organizație autonomă non-profit și neguvernamentală.
PRoGeoMin este o platformă de cooperarea profesională a specialiștilor implicați în activitățile directe (geologie, minerit) dar și de susținere durabilă (educație, cercetare, social - mediu) a dezvoltării sectorului resurselor minerale din România.
PRoGeoMin este un factor interesat, o voce reprezentativă, din punct de vedere profesional, în procesul public de elaborare și aplicare a unei politicii naționale de dezvoltare a sectorului de resurse minerale.
PRoGeoMin este o sursă obiectivă, argumentată profesional, de educație și informare publică.

WHOWE ARE

The National Association of Professionals in Geology and Mining, Romania (Asociația Națională a Profesioniștilor din Geologie și Minerit - ANPGM) - PRoGeoMin is an autonomous non-profit and non-governmental organization managed by its membership, for the purpose to create a platform of professionals in exploration and mining to promote research, expertise, assistance, consultancy for new legal regulations and laws concerning the mining sector and to provide effective and responsible representation for the mineral resources sustainable development sectors in Romania.

MEMBRIINOȘTRI

Adeziunea la ANPGM este deschisă persoanelor fizice, companiilor, sau ONG-urilor care au un interes în dezvoltarea sectorului de resurse minerale la nivel național și internațional.
În prezent, membrii asociației noastre cuprind peste 4 companii cu profil geo-minier și 88 de profesioniști: geologi, geofizicieni, minieri și specialiști de mediu, topografi, chimiști și alte profesii, din mediul academic, din organizații active la nivel local, regional și național în domeniul resurselor minerale, studenți și pensionari din sectorul geologie - minerit.
Organizația noastră dorește să-și dezvolte reprezentativitatea în domeniul resurselor minerale, prin activități de orientare, consiliere și mentorat profesional pentru persoanele interesate dar și prin dezvoltarea cadrului de colaborare cu alte organizații profesionale la nivel național și internațional.

OURMEMBERS

ANPGM membership is open to companies, individuals or NGO's who have a bona fide interest in the development of the mineral exploration and mining in Romania and wherever.

As our organization aims to develop as a national level representative body of geology and mining professionals, we actively seek to build up on our individual members’ base through our recruitment and mentoring programs, and by developing relations with other professional organizations nationally and internationally.

Currently, the members of our Association comprise over 4 companies and 88 professionals, as geologists, geophysicists, mining and environmental engineers, surveyors, chemists and many others, from academia, local, regional and national organizations/authorities involved in mineral resources sector and its associated activities, exploration and mining companies, students and retired individuals from the mining sector.

MISIUNEANOASTRĂ

PRoGeoMin este cea mai importantă structură asociativă profesională în domeniul resurselor minerale, condusă nediscriminatoriu de către membrii săi; promotor reprezentativ al unei politici naționale moderne, durabile, integrate în cadrul de referință al Uniunii Europene și pe plan internațional; sursă imparțială de colectare și diseminare a cunoștințelor de specialitate în vederea conștientizării publicului larg.

OURMISSION

Our mission is to be the most significant professional stakeholder in Romania for a modern and sustainable national mineral sector policy, integrated into the European Union and international specific framework, and to represent the main source of impartial technical shared knowledge for the public awareness.

SCOPUL NOSTRU // OUR AIMS

Promovare

  • Promovarea și facilitarea accesului membrilor noștri la oportunități de dezvoltare profesională și reprezentare adecvată, precum și susținerea expertizei și a inițiativelor de cercetare în țară în vederea dezvoltării sectorului resurselor minerale și a domeniilor conexe.

Cooperare profesională

  • Dezvoltarea unui sector puternic de resurse minerale în România și asigurarea, prin intermediul membrilor noștri a unei platforme de dialog și schimb de informații cu privire la aspectele de dezvoltare în sectorul geo-minier, pentru toate părțile interesate din România.

Dezvoltare sectorială

  • Promovarea interesului și a participării la explorarea substanțelor minerale, dezvoltarea mineritului în România pentru toți beneficiarii sectorului minier printr-un amestec inovator și imparțial de educație și schimb de cunoștințe.

Advocacy

  • Advocacy and facilitate access for our members to professional development opportunities and proper representation, as well as to support in-country expertise and research initiatives to sustain the mineral sector growth and related fields.

Platform Development

  • To develop a strong and sustainable mineral resources sector in Romania and to provide, through its professional members, a platform of dialogue and information sharing regarding geologic and mine development issues to all interested stakeholders in Romania.

Promote

  • Promote interest and participation in the Romanian mineral exploration and mine development for all sectorial stakeholders through an innovative and unbiased mix of education and knowledge sharing.

OBIECTIVELE NOASTRE PE TERMENMEDIU ȘI LUNG

• Dezvoltarea rețelelor naționale și internaționale de cooperare pentru a crea oportunități de dezvoltare profesională pentru membrii asociației.
• Creșterea capacității de promovare în vederea recunoașterii profesionale a membrilor asociației.
• Implicarea pe deplin a tuturor membrilor asociației în elaborarea documentelor fundamentale pentru o nouă politică națională modernă și durabilă a resurselor minerale (o nouă strategie geologică și minieră națională precum și reformarea legislației miniere).
• Promovarea transferului celor mai bune tehnologii disponibile în sectorul resurselor minerale.
• Promovarea unei abordări holistice și durabile în domeniul resurselor minerale, incluzând aspecte de mediu și sociale.
• Facilitarea accesului mai larg al publicului pentru înțelegerea științelor geologice (prin organizarea de evenimente publice, facilități comunitare, pagini web, etc.).
• Promovarea geoștiințelor în consilierea în carieră.
• Monitorizarea, evaluarea și raportarea publică a evoluției proiectelor geologice și miniere de interes public.

OUR MEDIUM ANDLONG TERM OBJECTIVES

• To develop national and international cooperation networks in order to create professional development opportunities for the members of the association.
• To increase the capacity of lobby and advocacy for promoting the professional recognition for the members of the association.
• To fully involve all of the members of the association in developing the fundamental documents for a new modern and sustainable national mineral resources policy (a new national geology and mining strategy and mining law reform).
• To promote the transfer of the best available technologies in the mineral resources sector.
• To promote a holistic and sustainable approach in the mineral resources sector including environmental and social issues.
• To facilitate a larger public access for the understanding of geological sciences (public events, community facilitation, web pages, etc.).
• To promote geosciences in careers counselling.
• Monitoring, evaluation and public reporting on the evolution of the common public interest geological and mining projects.

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAȚIA EUROPEANĂ A GEOLOGILOR

Număr: C1

Emis: Ver 6

Data: Noiembrie 2016

REGULAMENT

Autoritatea de avizare

 

CONSILIU

Codul de Etică

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION EUROPENNE DES GEOLOGUES
EUROPEAN FEDERATION OF GEOLOGISTS
FEDERACION EUROPEA DE GEOLOGOS

Number: C1

Issue: Ver 6

Date: November 2016

REGULATIONS

Approval Authority

 

COUNCIL

Code of Ethics

1OBIECTIVUL

Pentru a garanta că Membrii Titulari, Membrii Asociați, Membrii Observatori și toți geologii europeni individuali sunt informați cu privire la Codul de etică stabilit de Federația Europeană a Geologilor și pentru a stabili un comportament acceptabil al membrilor individuali și al geologilor europeni.

1OBJECTIVE

To ensure that the Full Members, Associate Members, Observer Members and all individual European Geologists are informed of the Code of Ethics established by the European Federation of Geologists to prescribe acceptable behaviour of the individual members and European Geologists.

2SCOPUL

Prezentul regulament vizează definirea Codului de etică, oferă îndrumări cu privire la conținutul său și explică acțiunile pe care le poate lua FEG în cazul în care membrii individuali sau geologii europeni încalcă Codul.

2SCOPE

This Regulation covers the definition of the Code of Ethics, provides guidance on its contents and explains the actions that the EFG may take if individual members or European Geologists breach the Code.

3CODUL

3.1 Codul de etică este Anexa A la prezentul Regulament. Membrii Titulari, Membrii Asociați, Membrii Observatori sau geologii europeni pot propune oricând secretarului general, în scris, în mod oficial, modificări la Codul de Etică, iar acestea vor fi luate în considerare de către Consiliu.

3.2 Codul de Etică va fi revizuit de către Autoritatea de Înregistrare pentru a se asigura că acesta rămâne relevant iar Autoritatea de Înregistrare poate de asemenea propune amendamente la prezentul Cod.

3.3 Amendamentele la Codul de Etică vor fi aprobate de către Consiliu prin modificări la prezentul Regulament.

3.4 Asociațiile Naționale (Membrii Titulari), Membrii Asociați, Membrii Observatori care și-au adoptat propriul Cod de Etică pot solicita membrilor lor individuali să respecte codul respectiv în locul Codului de Etică al FEG, cu condiția ca Consiliul FEG să accepte Codul de Etică al acelui Membru în domeniul său de aplicare și a cărui standarde să nu fie inferioare Codului de Etică al FEG.

3THE CODE

3.1 The Code of Ethics is Annex A to this Regulation. Full Members, Associate Members, Observer Members or European Geologists may propose changes to the Code of Ethics formally in writing to the Secretary General at any time and these shall be considered by Council.

3.2 The Code of Ethics shall be reviewed by the Registration Authority to ensure that it remains relevant and the Registration Authority may propose amendments to the Code.

3.3 Amendments to the Code of Ethics shall be approved by Council through amendments to this Regulation.

3.4 National Associations (Full Members), Associate Members and Observer Members that have adopted their own Code of Ethics may require their individual members to follow that code in place of the EFG Code of Ethics provided that Council of EFG accept that the Member’s Code of Ethics in its scope and standards is not inferior to the EFG Code of Ethics.

4ÎNDRUMĂRI PRIVIND CODUL

4.1 Codul se aplică Membrilor Titulari, Membrilor Asociați, Membrilor Observatori precum și tuturor geologilor europeni individuali.

4.2 Orice Geolog European individual care oferă consultanță altora, fie clienți sau angajatori având o calitate profesională, prin calitatea sa de membru în cadrul comitetelor, sau publicului, în mod direct sau prin mijloacele de informare în masă, este obligat, conform Codului de Etică, să restricționeze respectiva consultanța la propriile domenii de expertiză. Pentru îndrumare, FEG consideră că domeniile de expertiză ale unui individ se vor defini de existența unora, sau de către totalitatea cerințelor următoare:
• O diplomă recunoscută sau o calificare echivalentă în domeniul de specialitate;
• O perioadă de experiență relevantă în domeniul de specialitate, care a condus cel mai probabil la acordarea titlului de Geolog European ;
• Un program de dezvoltare profesională continuă cu activități specifice legate de domeniile de expertiză ale geologului individual.

4.3 Comitetul se va asigura că pagina web include Codul de Etică și prevede totodată o procedură pentru depunerea reclamațiilor sau notificări de încălcare a Codului.

4.4 Dacă există dovezi de încălcare a Codului, și care au fost aduse la cunoștința FEG, acestea vor fi examinate în conformitate cu procedurile definite de Regulament. Consiliul poate retrage calitatea de membru al FEG unui Membru Titular, Asociat sau Observator pentru o încălcare gravă a Codului de Etică, ca de exemplu, nepunerea în aplicare a Codului de Etică pe durata exercitării calității acestuia de Membru. De asemenea, Consiliul poate retrage unei persoane titlul de Geolog European pentru încălcarea gravă a Codului de Etică.

4GUIDANCE ON THE CODE

4.1 The Code applies to Full Members, Associate Members, Observer Members and all individual European Geologists.

4.2 Any individual European Geologist who provides advice to others, whether to clients and employers in a professional capacity, through membership of committees or to the general public directly or via the media is required, under the Code of Ethics, to restrict such advice to their own areas of expertise. For guidance, the EFG considers that an individual’s areas of expertise are likely to be characterised by some or all of the following:
• A recognised degree or equivalent qualification in the specialist area;
• A period of relevant experience in the specialist area that will most probably have led to the individual having being awarded the title of European Geologist;
• A programme of Continuing Professional Development with specific activities related to the individual’s areas of expertise.

4.3 The Board shall ensure that the website includes the Code of Ethics and provides a procedure for submission of complaints or notification of breaches of the code.

4.4 If evidence becomes available to the EFG that there has been a breach of the Code, the evidence shall be examined in accordance with the procedures defined by Regulations. Council may remove a Full Member, Associate Member or Observer Member from the EFG for a serious breach of the Code of Ethics, for example, for failure to enforce the Code of Ethics within its membership. Council may remove the title of European Geologist from an individual for a serious breach of the Code of Ethics.

AnexaA

Codul deEtică

AnnexA

Code ofEthics

Preambul

Geologia este știința care studiază compoziția, structura, resursele, istoria și evoluția Pământului precum și domeniile de aplicare ale acestei științe. Practicarea geologiei este o profesie pentru cei care posedă calificările și/sau experiența profesională necesară recunoscute de organul național corespunzător sau de către lege și a cărui existență provine în mod esențial din acea muncă.

Preamble

Geology is a science that deals with the composition, structure, resources, history and evolution of the Earth and the application of this science. The practice of geology is a profession for those who possess the necessary qualifications and/or professional experience recognised by their appropriate national body or under the law, and whose living comes essentially from that work.

Principiigenerale

1. Toți geologii care respectă prezentul Cod trebuie să se asigure că comportamentul lor profesional este conform standardelor și spiritului următoarelor clauze, astfel încât să nu aducă atingere demnității profesiei.

2. Privilegiul exercitării profesiei de geolog necesită cele mai înalte standarde de integritate, moralitate, conștiință profesională și responsabilitate morală.

3. Geologul este responsabil pentru impresia pe care o dă profesiei în opinia celor din jurul său dar și a publicului larg.

4. Geologul este obligat să păstreze secretul profesional și să protejeze terțele părți.

GeneralPrinciples

1. All geologists following this Code must pay regard to their professional conduct to the standards and to the spirit of the following clauses, so as not to harm the dignity of the profession.

2. The privilege of exercising the profession of geology demands the highest standards of integrity, morality, professional conscience and moral responsibility.

3. The geologist is responsible for the impression he/she gives of the profession in the opinion of those around him/her and of the public at large.

4. The geologist is obliged to maintain professional secrecy, and to protect third parties.

Relația cu ceilalțiGeologi

5. Regulile loialității și onestității sunt cele care trebuie urmate în acțiunile geologului față de colegii săi, angajatorii săi și față de terții cu care acesta / aceasta intră în contact. În special, acesta este obligat să nu divulge informații care ar putea discredita un alt coleg.

6. Geologul nu trebuie să-și pună numele pe informații neadevărate și nici să încheie acorduri care prejudiciază poziția clientului său.

Relations with otherGeologists

5. The rules of loyalty and honesty should control the actions of the geologist towards his/her colleagues, his employers and to third parties with whom he/she is in contact. In particular, he/she is required not to divulge information liable to discredit another colleague.

6. The geologist must not put his/her name to anything that is untrue, nor make agreements that prejudice his/her client’s position.

Relația cuClienții

7. Geologul trebuie să-și informeze întotdeauna clientul cu privire la limitele reale ale rezultatelor practice care ar putea fi obținute în urma unei asistențe profesionale acordate, mai ales dacă implică costuri crescute pentru client.

8. Geologul trebuie să evite orice fel de neglijență în exercitarea profesiei sale, mai ales atunci când aceasta dă naștere unui risc sau a unei daune materiale sau morale pentru clientul său și pentru mediu.

9. Geologului îi este interzis să modifice sau să nege existența faptelor sau a unor adevăruri tehnice sau științifice acceptate care ar putea favoriza un client sau care ar induce în eroare publicul.

10. Geologului îi este interzis să promită sau să difuzeze sfaturi profesionale specifice care nu pot fi susținute de o posibilitate reală și obiectivă și nici să încerce să facă publice calificări(le) profesionale pe care nu le deține în mod efectiv, în intenția de a-și menține clientul și de a-l împiedica să apeleze la serviciile altor colegi profesioniști.

10.1 Geologul trebuie să se adreseze sau să solicite asistență de la alți specialiști ori de câte ori interesele angajatorului sau ale clientului sunt mai bine servite astfel. Acesta are obligația ca în concluziile sale, să facă distincție între munca sa și cea a colegilor săi.

10.2 În cazul în care, după ce a oferit asistență, un geolog își dă seama că nu se va ține cont în totalitate de concluziile sale, acesta trebuie să informeze persoana în cauză cu privire la eventualele riscuri, indiferent de poziția sa.

11. Geologul nu trebuie să își asume funcțiile unui expert în domeniile de interes, altele decât cele ale sale, în relația cu clienții săi obișnuiți sau în cazul unuia pentru care a acordat deja asistență.

Relations withClients

7. The geologist must always inform his/her client of the true limitations of practical results that might be obtained from a given professional assistance, especially if it implies increased costs for the client.

8. The geologist must avoid any sort of negligence in the practice of his/her profession, especially when this gives rise to risks or of material or moral damage for his/her client of for the environment.

9. The geologist must not alter, or deny the existence of, facts or accepted technical or scientific truths which could thereby favour a client or mislead the public.

10. The geologist must not promise or broadcast specific professional advice that cannot be supported by a genuine, objective possibility, nor seek to publicise professional qualifications that he/she does not actually hold with the aim of keeping his client from going to other professional colleagues.

10.1 The geologist must refer, or advise reference, to the help of other specialists whenever the interests of his/her employer or client are thereby better served. He/she must, in his/her conclusions, distinguish between his/her own work and that of his/her colleagues.

10.2 If, after having given his/her advice, a geologist becomes aware that it will not be entirely followed, he/she should, regardless of his/her own position, inform the relevant person of the foreseen risks.

11. The geologist should not take on the functions of an expert in fields of interest other than his/her own to one of his/her regular clients or one for whom he/she has already given advice.

Mediul delucru

12. Un mediu de lucru respectuos și productiv este fundamental pentru menținerea unui nivel ridicat de profesionalism. Prin urmare, discriminarea sau hărțuirea, fie sexuală, sau de orice altă natură, este inacceptabilă deoarece ofensează demnitatea persoanelor și subminează în mod grav atmosfera de încredere esențială pentru munca tuturor geologilor. Astfel de acțiuni trebuie denunțate imediat autorităților. Este neprofesionist și lipsit de etică să tolerăm orice fel de discriminare sau hărțuire sau să nu luăm în considerare plângerile de hărțuire din partea colegilor sau a personalului.

Workingenvironment

12. A respectful and fruitful working environment is fundamental for maintaining a high level of professionalism. Therefore, discrimination or harassment, either sexual or of any other kind, is unacceptable because it offends the dignity of persons and seriously undermines the atmosphere of trust essential to the work of all geologists. Such actions should be denounced immediately to authorities. It is unprofessional and unethical to condone any kind of discrimination or harassment or to disregard complaints of harassment from colleagues or staff.

Proiecte internaționale // International Projects

logo_rm_rect

ParteneriiNoștri

Suntem parteneri Europeni ai ....